Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία «Money Market Aνώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με ΑΦΜ 998940997 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα Αγ. Δημητρίου 4, 10554, Αθήνα                                                                                                                                                                      

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλετε με τη θέλησή σας προς την εταιρία μας, όπως ενδεικτικά: βιογραφικά σημειώματα, προσωπικά στοιχεία (όνομα επώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης κ.λ.), στοιχεία επικοινωνίας, σπουδές, εργασιακή εμπειρία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ενδιαφέροντα, συστατικές επιστολές που σας αφορούν είναι αποκλειστικά και μόνο η εξέταση αυτών σχετικά με την θέση εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και της οποίας η πλήρωση έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία μας.

 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να είναι αξιόπιστοι πάροχοι υπηρεσιών εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. Collegelink – Kariera ktl), με τους οποίους η εταιρία μας έχει συνάψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και οι οποίοι θα ενεργούν αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία τα υποβάλλατε. Στα πλαίσια αυτά, ενδέχεται να προωθηθείτε σε σχετικούς ιστοτόπους που διαχειρίζονται οι ως άνω πάροχοι για τον σκοπό αυτό. H Money Market Α.Ε.  δεσμεύεται να μην προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πλην των ανωτέρω αναφερόμενων αποδεκτών και ,εν γένει, να τα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο για σκοπό που δεν σχετίζεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης εργασίας που σας αφορά.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στην Money Market A.E. διατηρούνται μέχρι την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι για μεγαλύτερο διάστημα από  ένα (1) έτος από την εκδήλωση ενδιαφέροντος και επιπλέον για όσο απαιτείται για άλλους νόμιμους λόγους (π.χ. αποδεικτικούς, για την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων, συμμόρφωση νομοθεσία κ.λ.π.).

Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης για περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα φορητότητας, καθώς και έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μία απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρμοδίων αρχών. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο email info@insurancemarket.gr (υπ'όψιν κ. Χρήστου Συμεωνάκη) ή να επικοινωνήσεετε ταχυδρομικώς με την εταιρία μας - Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 4, Αθήνα.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).